Statut

logo_small

Temeljem članka 37. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 70/1997.), a suglasno članku 18. Statuta Hrvatskog konjičkog saveza Skupština Hrvatske udruge za uzgoj športskih konja na svojoj sjednici održanoj 29. prosinca 1997. godine u Zagrebu, donosi

STATUT

HRVATSKE UDRUGE UZGAJIVAČA

ŠPORTSKIH KONJA

I. Temeljne odredbe

Članak 1. – Pravno utemeljenje

 1. Hrvatska udruga uzgajivača holstein konja pravni je sljednik Udruge uzgajivača holstein konja osnovana 1986. god. i registrirana 1988. god. pri SUP-u.
 2. Godine 1993. na svojoj Skupštini održanoj 06. ožujka u Zagrebu mijenja se ime u ”Hrvatska udruga uzgajivača holstein konja”.
 3. Radi proširenja interesa kod uzgajivača i drugih športskih pasmina konja, koji se uzgajaju po jedinstvenom uzgojnom programu Hrvatskog konjičkog saveza, mijenja se ime udruge i ono glasi ”Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja”.
 4. Udruga je član Hrvatskog konjičkog saveza.

Članak 2.  – Pravni status

 1. Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja je neprofitabilna pravna osoba – udruga, upisana u Registar udruge pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.
 2. Za preuzete obveze udruga odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost)

Članak 3. – Statut kao temeljni opći akt udruge

 1. Udruga ima statut koji je njezin temeljni opći akt.
 2. Statut mora biti u suglasnosti s odredbama Zakona o udrugama i Statutom Hrvatskog konjičkog saveza.

Članak 4. – Naziv udruge

 1. Naziv udruge glasi: HRVATSKA UDRUGA UZGAJIVAČA ŠPORTSKIH KONJA (u nastavku teksta – Udruga).
 2. Skračeni naziv glasi: H U U Š K.
 3. Sjedište Udruge je na adresi: ZAGREB, R. Cimermana 5.

 Članak 5. – Djelovanje i trajanje

 1. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
 2. Udruga je osnovana na neograničeno razdoblje.

 Članak 6. – Zastupanje Udruge

Udrugu zastupaju:

 1. predsjednik Udruge
 2. voditelj uzgoja Udruge
 3. tajnik Udruge

 Članak 7. – Pečat i žig

 1. Udruga ima pečat okruglog oblika. Na obodu je tekst: Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja, Zagreb, a u sredini znak uzgoja:
 2. Udruga ima žig. Žigom se označuju konji proizvedeni u vlasništvu članova Udruge upaljivanjem vrućim željezom na lijevom butu prema Pravilniku. Žig je slijedećeg izgleda i veličine.

Članak 8. – Zastava i znak

 1. Udruga ima zastavu. Zastava je bijele boje na kojoj ne na sredini znak Udruge u proporciji.
 2. Znak Udruge je: Žig Udruge je kruna sa 5 nastavaka i u štitu slovo ”H”- U pozadini je silueta dijela državnog grba, a preko znaka državna trobojnica

 Članak 9. – Zaštita sloboda i prava čovjeka

 1. Udruga ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanstva.

II. Ciljevi i djelatnosti

Članak 10. – Ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

 1. Cilj Udruge je unapređivanje i razvoj uzgoja športskih pasmina konja sukladno općoj politici razvoja i promicanja uzgoja što ga utvrđuju Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Hrvatski konjički savez i Uzgojni program Udruge.
 2. Ostvarivanje cilja iz stavka (1) ovoga članka Udruge postiže putem slijedećih

 D j e l a t n o s t i

 1. Povezuje uzgajivače športskih pasmina konja u republici Hrvatskoj u cilju unapređivanja i povećavanja uzgoja i proizvodnje, te poboljšanja genetske osnovice uporabne vrijednosti proizvedenih konja.
 2. Donosi i provodi Uzgojni program športskih pasmina, donosi i provodi uzgojna pravila i vodi uzgojno selekcijsku dokumentaciju.
 3. Organizira provođenje reprodukcije putem najkvalitetnijih muških rasplodnjaka ili putem umjetne oplodnje.
 4. Vrši obilježavanje, ocjenjivanje i ispitivanje proizvedenih grla u vlasništvu svojih članova.
 5. Organizira i održava rasplodne smotre i izložbe športskih pasmina konja i podržava uključivanje proizvedenih grla u sve vidove konjičkih športskih natjecanja.
 6. Osposobljava svoje članove – uzgajivače konja putem organiziranja stručnih predavanja, seminara, izravnim kontaktima i raznim drugim vidovima stručnog rada.
 7. Povezuje se i održava odnos sa sličnim organizacijama i institucijama u zemlji i svijetu, te znanstvenim i stručnim institucijama i pojedincima.
 8. Učlanjuje se u domaće i međunarodne asocijacije uzgajivača športskih konja, direktno ili putem Hrvatskog konjičkog saveza.
 9. Na razne načine pomaže svojim članovima u uzgoju rasplodnih i športskih konja, posreduje u osiguravanju financijskih sredstava za poticanje uzgoja konja i za svoje članove obavlja prodaju i promet konja.
 10. Reklamira i promiče uzgoj športskih pasmina konja u najširem smislu korištenjem svih sredstava i mogućnosti, a naročito dokazivanjem proizvedenih konja u svim disciplinama konjičkog športa.
 11. Vodi registar članova, uzgajivača i vlasnika športskih konja, registar rasplodnih konja po uzgojnim kategorijama, te sve druge potrebne evidencije i izdaje uzgojne i druge dokumente i uredovne potvrde.
 12. Ustanovljuje i dodjeljuje priznanja, nagrade i pohvale u oblasti  uzgoja konja.
 13. Obavlja sve ostale poslove utvrđene ovim Statutom i Skupštinom Udruge.

Članak 11. – Suradnja u ostvarivanju ciljeva i zadaća

 1. Po potrebi, a u svrhu postizanja ciljeva i izvršenja zadaća iz članka 10. ovoga Statuta, Udruga surađuje s nadležnim državnim, športskim i gospodarskim činiteljima, te obrazovnim, stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.

III. Članstvo

Članak 12. – Status člana

 1. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno
 2. Članovi Udruge su građani Republike Hrvatske koji se bave uzgojem športskih pasmina konja i u svojem vlasništvu imaju rasplodne konje ili uzgajaju tuđe konje. Članovi su također stručne osobe koje se bave konjogojstvom te su dokazani i priznati na tom području. Članovima mogu postati i osobe koje su ljubitelji konja i unapređivači uzgoja i koji potpomažu rad Udruge.
 3. Članovi mogu biti i pravne osobe koje se bave uzgojem športskih konja ili stručno djeluju u oblasti konjogojstva.
 4. Član Udruge može postati i strana osoba ukoliko je to od značaja i interesa za rad Udruge.

 Članak 13. – Prijem u članstvo

 1. Članstvo u udruzi stječe se potpisivanjem pristupnice izjavom o prihvaćanju Statuta Udruge, a po odluci Upravnog odbora Udruge.
 2. Upravni odbor Udruge može uskratiti pravo na članstvo u Udruzi, uz obrazloženje.
 3. Članovi Udruge po prijemu upisuju se u  registar članova kojega vodi Udruga

Članak 14. – Dužnosti članova

Članovi Udruge dužni su:

 1. Prihvatiti ovaj Statut, izvršavati njegove odredbe i pridonositi unapređivanju Udruge u svakom pogledu.
 2. Izvršavati odluke i zaključke organa Udruge.
 3. Provoditi uzgojni program i poštivati uzgona pravila i odluke.
 4. Pravilno i na vrijeme dostavljati uzgojne podatke  potrebne i propisane za vođenje uzgojne dokumentacije.
 5. Svoja grla podvrgnuti provođenju uzgojno selekcijskih mjera po nadležnim stručnim organima Udruge.
 6. Plaćati materijalne obveze prema odlukama organa Udruge.

Članak 15. – Prava članova

 Član Udruge ima slijedeća prava:

 1. Da bira i da bude biran u organe Udruge.
 2. Da su mu dostupne informacije o radu Udruge, o uzgoju konja, reprodukciji i o vođenju uzgojne politike.
 3. Da se koristi sredstvima i pravima Udruge.
 4. Da dobivaju uzgojnu dokumentaciju za proizvedena grla i za izvršene uzgojne obveze.
 5. Da sa svojim grlima sudjeluju na ocjenjivanjima, smotrama i izložbama i dobivaju pripadajuća priznanja i nagrade.

Članak 16. – Članarina i druge obveze

 1. Članovi Udruge plaćaju upisninu i godišnju članarinu čiji iznos utvrđuje Upravni odbor Udruge.
 2. Članovi Udruge plaćaju naknadu za uzgojno selekcijske zahvate, te za izdavanje dokumentacije i za upisivanje grla u registar prema cjeniku kojega donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 17. – Prestanak članstva

Članstvo u Udruzi prestaje pod slijedećim okolnostima:

 1. Slobodnim istupom uz pismeno obrazloženje Upravnom odboru Udruge, a po podmirenje obveza prema Udruzi.
 2. Smrću člana. Članstvo u Udruzi nije nasljedno. Nasljednik konja pokojnog člana može zasnovati članstvo sukladno članku 13. ovog Statuta.
 3. Isključenjem. Isključivanje se vrši u slučaju postojanja važnog razloga kao što je:
- nepoštivanje Statuta Udruge,
- kršenje uzgojnih pravila i odluka,
- namjerno davanje netočnih uzgojnih podataka,
- narušavanjem ugleda Udruge, njezinih članova i rukovodstva

Mjeru isključenja iz članstva izriče Upravni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruge u roku od 30 dana u pismenom obliku. Konji isključenog člana Udruge prestaju biti predmetom uzgojno  selekcijskih zahvata.

IV. Ustrojstvo

1. Skupština Udruge

 Članak 18. – Sastav Skupštine

 1. Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge.
 2. Skupštinu Udruge čine svi članovi.
 3. Skupština upravlja poslovima Udruge.

 Članak 19. – Poslovi Skupštine

Skupština obavlja slijedeće poslove:

 1. Donosi Statutu Udruge.
 2. Utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Udruge.
 3. Bira predsjednika Udruge i članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika.
 4. Bira Nadzorni odbor Udruge.
 5. Imenuje organe Skupštine po potrebi.
 6. Razmatra i prihvaća izvješća.
 7. Prihvaća financijske dokumente.
 8. Odlučuje o prestanku Udruge.
 9. Donosi i dodjeljuje priznanja i nagrade.
 10. Vrši i druga prava i dužnosti sukladno zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta.

Članak 20. – Način rada Skupštine

 1. Skupština radi na sjednicama.
 2. Skupština se sastaje po potrebi, ali najmanje jednom godišnje.
 3. Skupština punovažno odlučuje i donosi odluke večinom nazočnih članova. Na sjednici je glasovanje javno.

 Članak 21. – Sazivanje Skupštine

 1. Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Udruge. U slučaju njegove spriječenosti, sjednicu Skupštine vodi član Upravnog odbora kojega ovlasti predsjednik.
 2. Predsjednik saziva Skupštinu kad ocjeni da je potreba, na zahtjev jedne trećine članova i po zaključku Upravnog odbora.
 3. Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu po potrebi.

2. Predsjednik Udruge

Članak 22. – Izbor predsjednika

 1. Predsjednika bira Skupština Udruge na rok od 4 godine uz mogućnost ponovnog     izbora.
 2. Za predsjednika može biti izabran član Udruge koji je afirmirani i priznati uzgajivač, organizator ili stručnjak u oblasti konjogojstva.
 3. Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini i Upravnom odboru Udruge.

Članak 23. – Nadležnost predsjednika

Predsjednik Udruge:

 1. zastupa Udrugu te koordinira aktivnosti na realizaciji programa.
 2. predsjednik Udruge u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim
 3. aktima Udruge.
 4. saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora, te im predsjedava.
 5. potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor Udruge.
 6. brine o izvršenju odluka tijela i organa Udruge.
 7. predlaže članove Upravnog odbora.
 8. obnaša i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

3. Upravni odbor Udruge

 Članak 24. – Sastav Upravnog odbora

 1. Za obavljanje određenih poslova u upravljanju i vođenju Udruge, Skupština iz svoga sastava na prijedlog predsjednika bira Upravni odbor.
 2. U Upravni odbor se biraju članovi koji svojom stručnošću i radom predstavljaju jamstvo za efikasno vođenje Udruge.
 3. Upravni odbor Udruge ima sedam članova.
 4. Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine i članovi mogu biti ponovo birani.

 Članak 25. – Poslovi Upravnog odbora

Upravni odbor je nadležan da:

 1. predlaže Statut, njegove izmjene.
 2. donosi Uzgojni program i sve potrebne uzgojne akte.
 3. donosi materijalno financijske akte.
 4. usvaja uzgojne izvještaje.
 5. bira Voditelja i tajnika Udruge.
 6. bira članove uzgojne komisije na prijedlog Voditelja uzgoja.
 7. utvrđuje uzgojnu politiku na prijedlog Voditelja uzgoja.
 8. provodi odluke Skupštine.
 9. zaključuje ugovore o poslovanju.
 10. imenuje radna tijela po potrebi.
 11. utvrđuje iznose članarine i cjenik Udruge.
 12. imenuje predstavnike Udruge u asocijacije u koje je Udruga učlanjenja.
 13. predlaže nagrade i priznanja.
 14. upravlja imovinom Udruge.
 15. odlučuje o pitanjima koja su mu stavljena u nadležnosti.

 Članak 26. – Odlučivanje Upravnog odbora

 1. Upravni odbor o pitanjima iz svog djelokruga rada odlučuje na sjednicama.
 2. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca.
 3. Predsjednik Udruge predsjedava sjednicama Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti član Upravnog odbora kojega na sjednici izabere Upravni odbor.
 4. Sjednicu Upravnog odbora može sazvati Nadzorni odbor ili najmanje 3 člana Upravnog odbora.
 5. Upravni odbor pravovaljano odlučuje kada sjednici prisustvuje natpolovična većina.
 6. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

 Članak 27. – Odgovornost u radu i opoziv

 1. Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.
 2. Skupština može opozvati pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka mandata, ako svoju dužnost ne obavlja sukladno odredbama ovoga Statuta ili odlukom Skupštine.
 3. Skupština može iz razloga iz točke 2. ovog članka opozvati i čitav Upravni odbor.
 4. Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su i izabrani.

 4. Voditelj uzgoja

Članak 28. – Izbor Voditelja uzgoja

 1. Za Voditelja uzgoja može biti izabrana stručna osoba koja je dokazani stručnjak u oblasti uzgoja športskih konja i konjogojstva općenito.
 2. Voditelja uzgoja bira Upravi odbor Udruge na neodređeno vrijeme.

 Članak 29. – Poslovi voditelja uzgoja

 1. Voditelj uzgoja je u svojem radu samostalan.
 2. Za svoj rad Voditelj uzgoja odgovara Skupštini i Upravno odboru Udruge.
 3. Na planu stručnih poslova uzgoja Voditelj uzgoja izvršava slijedeće poslove:
  1. koordinira izradu Uzgojnog programa i uzgojnih pravila Udruge
  2. provodi Uzgojni program
  3. izvršava program uzgojno selekcijskog rada
  4. vrši obilježavanje i opisivanje proizvedenih konja članova Udruge, te vodi sve potrebne evidencije
  5. izrađuje i izdaje uzgojnu dokumentaciju za proizvedena grla članova Udruge
  6. organizira ocjene, smotre i izložbe konja
  7. predlaže članove Uzgojne komisije i organizira rad Uzgojen komisije
  8. organizira prikupljanje, registraciju i vođenje uzgojnih podataka za cjelokupni uzgoj Udruge
  9. izrađuje i podnosi uzgojne izvještaje
  10. brine o reprodukciji konja Udruge i donosi Plan pripusta
  11. održava kontakte s predstavnicima vlasti i stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu
  12. zastupa Udrugu naročito u oblasti stručnih poslova i stručnih kontakata

 5. Tajnik Udruge

Članak 30. – Izbor Tajnika Udruge

 1. Za Tajnika Udruge može biti izabrana stručna osoba koja je osposobljena za vođenje i obavljanje općih, administrativnih i financijskih poslova.
 2. Tajnika  bira Upravni odbor Udruge na neodređeno vrijeme.
 3. Za svoj rad Tajnik odgovara Upravnom odboru Udruge.

Članak 31. – Poslovi Tajnika Udruge

Na planu općih poslova Udruge Tajnik obavlja slijedeće:

 1. Zastupa udrugu, brine o zakonitosti rada i ispunjavanja zakonskih obveza Udruge.
 2. Organizira pripreme potrebnih materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora Udruge.
 3. Brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora.
 4. Brine se za izvršenje financijskog plana Udruge i za prikupljanje financijskih sredstava Udruge.
 5. Potpisuje ugovore i daje naloge u smislu realizacije programa rada Udruge.
 6. Brine o odnosima Udruge s javnošću.
 7. Izvršava i druge obveze utvrđene zakonskim propisima i odlukama Skupštine i Upravnog odbora Udruge.

Prema odluci Upravnog odbora poslove tajnika može obavljati Voditelj uzgoja.

 Članak 32. – Naknada za rad Voditeljima uzgoja

 1. Voditelj uzgoja za svoj rad dobiva naknadu od dijela prihoda Udruge prema odluci Upravnog odbora.
 2. Voditelj uzgoja može naknadu primati u vidu plaće ako je u radnom odnosu ili putem ugovornog odnosa na drugi način.

 6. Uzgojne komisije Udruge

Članak 33. – Sastav Uzgojne komisije

 1. Uzgojnu komisiju bira Upravni odbor Udruge na prijedlog Voditelja uzgoja.
 2. U Uzgojnu komisiju mogu biti izabrane osobe koje su dokazani stručnjaci u oblasti konjogojstva i konjičkog sporta.
 3. Uzgojna komisija ima promjenjivi broj članova (3, 5 ili 7) ovisno o poslu kojega obavlja.
 4. Voditelj uzgoja je predsjednik Uzgojne komisije.

Članak 34. – Djelatnost Uzgojne komisije

 1. Uzgojna komisija Udruge ima zadaću izrađivati i predlagati Uzgojni program i uzgojna pravila, vršiti ocjenu kobila radi umatičenja i kategorizacije, licencirti muške rasplodnjake za pripust na kobile članova Udruge sukladno Uzgojnom programu.
 2. Uzgojna komisija radi na organiziranim ocjenjivanjima, smotrama i izložbama konja.
 3. O radu Uzgojne komisije vodi se službena dokumentacija koju propisuje i sastavlja Voditelja uzgoja.

7. Nadzorni odbor Udruge

Članak 35. – Sastav Nadzornog odbora

 1. Nadzor nad radom Udruge, odnosno poslovanjem vrši Nadzorni odbor.
 2. Nadzorni odbor ima četiri člana.
 3. Članovi Nadzornog odbora iz svojeg sastava bira Skupština Udruge.
 4. Na prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.
 5. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine  uz mogućnost ponovnog izbora.
 6. Članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni i prije kraja mandata postupkom koji je predviđen i za članove Upravnog odbora.

 Članak 36. – Ovlasti i odgovornosti Nadzornog odbora

Nadzorni odbor:

 1. Kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge.
 2. Ostvaruje kontrolu zakonskih, ugovornih i drugih obveza Udruge.
 3. Kontrolira pridržavanje odredaba Statuta i drugih akata Udruge.
 4. Kontrolira i analizira ostvarivanje financijske politike Udruge.
 5. Predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti u svrhu sprečavanja i uklanjanja nepravilnosti u radu.
 6. Poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima iz djelokruga rada.
 7. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruge i podnosi joj izvješće.

 8. Disciplinske komisije

Članak 37. – Ustroj i rad

 1. Disciplinsku komisiju čine 3 člana izabrana između članova Udruge na Skupštini Udruge. Komisija između sebe bira predsjednika.
 2. Sve slučajeve ponašanja članova Udruge kada je ono u suprotnosti sa Statutom i drugim općim aktima Udruge razmatra i ocjenjuje Disciplinska komisija.
 3. U slučaju lakše povrede normativnih akata Disciplinska komisija izriće opomenu opomenu ili opomenu pred isključenje.
 4. U slučaju teže povrede normativnih akata ili ponašanja koje šteti ugledu Udruge, Disciplinska komisija predlaže Upravnom odboru privremeno ili trajno isključenje iz članstva Udruge.

9. Uzgojna arbitraža

Članak 37a. – Ustroj i rad

 1. Udruga ima Uzgojnu arbitražu od 3 člana koje bira Skupština.
 2. Uzgojnu arbitražu čine eminentni stručnjaci u oblasti konjogojstva.
 3. Uzgojna arbitraža odlučuje po žalbi uzgajivača na odluke voditelja uzgoja ili uzgojne komisije.
 4. Uzgojna arbitraža daje mišljenje na prijedloge uzgojnih akata.

V. Materijalno – financijska poslovanje

Članak 38. – Planiranje financijskog poslovanja

 1. Svoje funkcioniranje i rad  Udruga temelji na izvorima financiranja kako slijedi:
  1. Od upisnina i članarina.
  2. Od naknada za obavljanje poslova.
  3. Od prometa konja.
  4. Od poklona, donacija i reklama.
  5. Od marketinškog djelovanja i obavljanja gospodarskih aktivnosti.
 2. Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom kojega donosi Upravni odbor. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik.
 3. Ustrojeni financijski plan može se po potrebi mijenjati.
 4. Ostvareni profit iz poslovanja Udruga mora utrošiti isključivo na djelatnosti kojima se postižu ciljevi Udruge.

 Članak 39.  Vođenje financija

 1. Financijsko poslovanje Udruge organizira se sukladno zakonskim propisima i općim aktima Udruge, a njegova organizacija i vođenje može se povjeriti nekoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, te njegovo obavljanje osigurati zaključivanjem ugovora za obavljanje toga posla.

Članak 40. – Stjecanje pokretne i nepokretne imovine

 1. Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
 2. Upravni odbor donosi odluke o stjecanju nepokretne i pokretne imovine, kao i odluke o prodaji, prijenosu i zakupu pokretne i nepokretne imovine Udruge.

VI. Administrativno-tehnički i pomoćni poslovi

Članak 41. – Izvršenje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova

Udruga može obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova povjeriti nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi uz naknadu.

VII. Priznanja i nagrade

Članak 42. – Dodjeljivanje priznanja i nagrada

Udruga dodjeljuje slijedeća priznanja i nagrade:

 1. ”Zlatni znak uzgoja” za postignuća u uzgoju konja športskih pasmina i na doprinosu u radu i napretku Udruge.
 2. Diplomu za udjel u napretku uzgoja.
 3. Novčane nagrade za dostignuća u uzgoju.

Način dodjele priznanja i nagrada, kao i način predlaganja regulirat će Upravni odbor svojom odlukom.

VIII. Javnost radova

Članak 43. – Ostvarivanje javnosti rada

 1. Rad Udruge je javan.
 2. Javnost rada ostvaruje se:
  1. pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima.
  2. obavještavanjem o radu i poslovanju Udruge na druge dostupne načine.
 3. Javnost informiranja ostvaruje se sukladno propisima o javnom informiranju.

IX. Prestanak rada Udruge

Članak 44. – Prestanak rada

 1. Udruga prestaje radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči.
 2. U slučaju prestanka rada Udruge imovina Udruge pripada Udruge pripada novom pravnom slijedniku, a ako ga nema imovina pripada Hrvatskom konjičkom savezu.

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 45. – Utvrđivanje prijedloga Statuta

 1. Prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga članovima na raspravu.
 2. Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 Članak 46. – Tumačenje Statuta

Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 47. – Usklađivanje akata sa Statutom

 1. Svi opći akti Udruge uskladiti će se s odredbama ovoga Statuta u roku od 90 dana od dana donošenja Statuta.
 2. Statut stupa na snagu trenutkom donošenja.

 

U Zagrebu, 29. prosinca 1997. godine

Predsjednik Udruge: Ing. Mladen Gvaje

 

MINISTARSTVO UPRAVE OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU

SA ZAKONOM UDRUGE

Klasa: UP/-230-02/98-01/0189 POMOĆNIK MINISTRA

Urbroj: 515-02-02-98-2

od 8. rujna 1998.

Antun Palarić

 

Skupština Udruge na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2006. donijela je izmjene i dopune Statuta, te je ovaj dokument prečišćeni tekst.

Križevci, 16. prosinca 2006.

Predsjednik:

Josip Krivić – Vlado

Izvornost dokumenta ovjerava:
Josip Seleš, dipl. ing. – Tajnik Udruge